Algemene voorwaarden

  1. SalesFun heeft tot doel sales ondersteunende activiteiten uit te oefenen en is gevestigd te Den Haag en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel voor Den Haag onder nummer 68440456. Deze algemene voorwaarden zijn tevens in te zien op de website van SalesFun: https://www.salesfun.nl. Indien er verschillen ontstaan tussen de tekst van de algemene voorwaarden zoals die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en die op de website, zullen de Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel ten alle tijden leidend zijn.            

Alle diensten en/of (andere) werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht, gesloten met SalesFun. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW, evenals 7A:1680 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door SalesFun.                

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen SalesFun en de opdrachtgever (hierna ook: ‘de klant’), evenals op alle nieuwe overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen van SalesFun, voor of tegenover de klant, inclusief buitencontractuele verbintenissen. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van personen die zijn betrokken bij de vervulling van de opdrachten en/of personen die enige aansprakelijkheid hebben in dat verband.                                                 
  2. Zodra hij een mogelijke grond voor een deugdelijke aanspraak heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is de klant gehouden om onverwijld, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd het bestaan van deze aanspraak tegenover SalesFun, schriftelijk aan SalesFun mee te delen op straffe van verval van ieder recht. Iedere aanspraak tegenover SalesFun vervalt na twee jaar nadat de mededeling door de klant is geschied, althans had behoren te geschieden, tenzij die aanspraak inmiddels bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. SalesFun is niet aansprakelijk tegenover de klant, zolang de klant zijn verplichtingen tegenover SalesFun niet is nagekomen.                                          
  3. Elke aansprakelijkheid van SalesFun is beperkt tot het bedrag waarop SalesFun (beroeps-)aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak geeft en door de verzekeringsmaatschappij wordt uitbetaald met inbegrip van het eigen risico dat SalesFun  verband met die verzekering draagt.                                                    
  4. SalesFun is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade en/of uitblijven van verwachtte resultaten tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.                                   
  5. Ingeval niet tot de organisatie van SalesFun de behorende derden bij de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld zal dat zoveel mogelijk in overleg met de opdrachtgever geschieden. Elke aansprakelijkheid voor tekortkoming(en) van deze derden wordt uitgesloten.               
  6. SalesFun heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief en de door haar in rekening gebrachte vergoedingen tussentijds te wijzigen. Een dergelijke wijziging kan pas ingaan vanaf de datum dat de wijziging schriftelijk wordt doorgegeven.                                        
  7. Betaling van de declaraties van SalesFun dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders overeen gekomen. Indien de declaratie(s) na afloop van deze termijn nog niet zijn betaald is de klant in verzuim. Klant heeft niet het recht van verrekening, opschorting of restitutie. Klant is gehouden op eerste verzoek van SalesFun voldoende zekerheid te stellen indien opeisbare vorderingen van SalesFun op klant onvoldaan blijven. Alle (buiten)gerechtelijke kosten van SalesFun die verband houden met de invordering van haar vorderingen en die op minimaal een bedrag van 15% (zegge vijftien procent) van de openstaande vordering worden gesteld komen voor rekening van klant.
  8. De trajecten welke worden aangegaan met Salesfun zijn niet tussentijds opzegbaar, betaling dient per maand te geschieden tenzij anders is overeengekomen.                                    
  9. Op de rechtsverhouding tussen SalesFun en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. Over geschillen in verband met of naar aanleiding van de overeenkomst van opdracht zal geen mededeling aan derden worden gedaan en deze zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

SalesFun

Prinses Margrietplantsoen 33,

2595 AM Den Haag

KVK NR:  68440456

IBAN: NL58ASNB0948990015 

BTW NR: NL 145528352 B.01

Mail: info@salesfun.nl

 Website: https://salesfun.nl